ZO ČSV

Miličín

ZO ČSV Miličín

Založení Miličínského včelařského spolku se datuje do roku 1920. U zrodu myšlenky na založení vlastního spolku stáli Františkové Krákora a Červenci. První jmenovaný působil po dlouhá léta jako kaplan v Miličínské farnosti, druhý byl rolníkem. 13. června téhož roku se tak v hostinci U Kuchtů (později U Petráňů) konala první řádná členská schůze s volbami funkcionářů. Za první funkcionáře spolku byli zvoleni Jan Chytra (předseda), Karel Burian (místopředseda), František Krákora (jednatel), František Špaček (pokladník) a Josef Kočí s Antonínem Pelikánem jako revizoři účtů. Členskou základnu nově vzniklého spolku tvořilo 29 členů. Nutno vzpomenout i soběslavského rodáka Františka Havlína, člověka mimořádně všestranně nadaného, včelaře, který stál po boku spolku rovných 32 let, jemuž je věnována vzpomínka níže. 

 Další léta byla ve znamení rozkvětu spolku a pozvolného navyšování počtu členů. Zprostředkování hromadných nákupů dotovaného cukru, mezistěn, osiva medonosných rostlin, pořízení spolkového inventáře v podobě lisů na mezistěny, medometů či literatury dokládají ochotu včelařů k vzájemné spolupráci, do značné míry snahu o nezávislost v případě nedostatku a v neposlední řadě i zaslouženou hrdost na dobrý chod spolku. Důraz byl kladen i na osvětu a zohlednění nových poznatků ve včelařské praxi, výsadbu medonosných stromů. Válečné roky byly ve znamení nouze, což se projevilo i v úhynech včelstev způsobených nedostatečným zazimováním.

 Nejhorším byl rok 1940, u nějž kronika uvádí až 35% úhyn. Dalším rokem, s ještě vyššími ztrátami je 1955, kdy úhyny dosahují až 40% hranice. K roku 1945 eviduje spolek 100 členů, nejvíce za dobu svého trvání, v následujících letech jejich počet klesá. Roku 1957 se mění dosavadní stanovy spolku a název "Včelařský spolek" se mění na "Základní organizace ČSV". O tři roky později dochází na základě územně správní reformy ke vzniku nových hranic okresů. Následkem této změny zůstává pouze 22 registrovaných členů a ZO bojuje o svou existenci (předpokladem byl minimální počet 40 členů). Podařilo se však získat nové členy a ZO zůstala zachována. V současné době (podzim 2023) eviduje organizace 25 řádných a 9 ostatních členů obhospodařujících více než 300 včelstev. Roku 2020 jsme oslavili 100 let trvání. S jubileem bylo spojeno i uspořádání včelařské výstavy, mající za cíl nejen mapování historie spolku, ale i přiblížení včelaření široké veřejnosti. Podílíme se i na organizaci dětských dnů.  V záložce historických ohlédnutí najdete vzpomínku na "Včelaření v Polcenburku" , která dokladuje mnohem starší  události z regionu.